کد آیفریم نمونه
یک فیلسوف ترک می گوید دایره ی زندگی مربعی است که سه ضلع دارد ,عشق و محبت.
نویسنده: rezajanipor
مرکز اشتراک متن وبلاگ نویسان و وب مستران